Друк

Глава 9 «Інтелектуальна власність»

Ключові положення:

 • Глава 9 містить зобов’язання України стосовно авторських та інших прав: на кінематографічні та аудіовізуальні твори, комп’ютерні програми, бази даних, суміжні з авторським права, патенти, товарні знаки, фірмові найменування, дизайн, топографії інтегральних мікросхем, географічні зазначення, сорти рослин, зазначення походження, нерозкриту інформацію тощо. Її метою є посилення процесу виробництва та комерціалізації інноваційних товарів та винаходів, а також посилення належного та ефективного рівня охорони та реалізації прав інтелектуальної власності.
 • Положення відповідають зобов’язанням України в СОТ (а саме Угоді TRIPS), Паризькій конвенції з охорони промислової власності (1967)[1], Міжнародній конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення (“Римська конвенція”, 1961)[2], Бернській конвенції про охорону літературних і художніх творів (1886, зі змінами та доповненнями 1979 року)[3], Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право (1996)[4] та про виконання і фонограми (1996). Україна зобов’язується обмінюватися інформацією з охорони прав інтелектуальної власності та створювати сприятливі умови для їх дотримання.

Авторські права на кінематографічні та аудіовізуальні твори

 • Авторські права діють протягом усього життя автора і 70 років після його смерті, що аналогічно положенням Закону України “Про авторське право і суміжні права”[5].
 • Автором кінематографічної або аудіовізуальної роботи вважається її директор, і авторське право спливає не пізніше, ніж через 70 років після смерті останнього з групи, яка включає як мінімум директора, автора сценарію, автора діалогів та композитора музики. За чинним українським законодавством, автором аудіовізуального твору є режисер-постановник, автор сценарію і (або) текстів, діалогів, автор спеціально створеного музичного твору, художник-постановник, оператор-постановник.
 • Майнові права виконавців аудіовізуальних творів, виробників фонограм та фільмів, радіомовних організацій діють 50 років від дати першого запису виконання, першого опублікування або звукозапису чи першого публічного сповіщення передачі.
 • У випадку оприлюднення раніше неоприлюдненого твору після закінчення строку охорони його авторського права особа, яка його оприлюднила, користується захистом, рівноцінним майновим правам автора, протягом 25 років з дати оприлюднення.
 • На відміну від українського законодавства, в Угоді окремо визначається термін дії авторських прав на критичні та наукові публікації (не більше 30 років з дати публікації) та на оригінальні фотографії (протягом життя автора та 70 років після його смерті).
 • Виконавці, виробники фонограм і організації мовлення мають виключне право дозволяти або заборонити запис своїх виступів та передач. Такого права не мають кабельні дистриб’ютори, якщо вони лише транслюють по кабелю передачі організацій мовлення. Виконавці також можуть дозволити чи заборонити трансляцію своїх виступів за винятком випадків, коли сам виступ вже є трансляцією.
 • Виконавці та виробники фонограм мають право на одноразову справедливу винагороду, якщо фонограма публікується в комерційних цілях або репродукція фонограми використовується для ретрансляції. Така винагорода має ділитися між виконавцями та виробниками фонограми.
 • Автори мають ексклюзивне право дозволяти чи забороняти розповсюджувати оригінали або копії своїх творів. Виключне право на трансляцію та розповсюдження не стосується використання в особистих цілях, використання коротких уривків з метою повідомлення про поточні події, запису короткострокового користування організацією ефірного мовлення за допомогою її власного обладнання і для її власних передач, використання виключно з метою навчання або наукового дослідження.
 • Автори мають право дозволяти чи забороняти пряме або опосередковане, тимчасове чи постійне відтворення будь-яким способом і в будь-якій формі, повністю або частково, свого твору. Те саме стосується доступу до творів будь-якої особи з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором авторів. Виключенням є відтворення з метою передачі у мережі між третіми особами через посередника та законного використання, які не мають незалежного економічного значення.
 • Закон про захист авторських прав захищає від виробництва, імпорту, розповсюдження, продажу, прокату, реклами з метою продажу чи прокату, володіння з комерційною метою пристроїв, товарів чи компонентів та надання послуг з метою обходу будь-яких дієвих технічних заходів захисту авторського права. “Технічні заходи захисту” - це технічні пристрої і технологічні розробки, призначені для запобігання або обмеження дій щодо творів або інших об’єктів інтелектуальної власності, які не дозволені власником. Технічні заходи захисту вважаються “дієвими”, якщо використання твору контролюється правовласником через застосування системи контролю доступу або захисту, такої як шифрування, скремблювання або іншої трансформації твору з метою захисту, за виключенням випадків, коли доступ надається на узгоджених договірних умовах.
 • Законом також забороняється незаконне видалення або зміна інформації про управління електронними правами, а також розповсюдження об’єктів інтелектуальної власності, інформацію щодо управління електронними правами на які було змінено або видалено. “Інформація про управління правами” означає будь-яку інформацію, надану правовласниками, що ідентифікує об’єкт авторського права, його автора або умови використання об’єкта.
 • Автори об’єктів інтелектуальної власності, за виключенням будівель і творів прикладного мистецтва, мають ексклюзивне право дозволяти або забороняти прокат своїх творів. Публічна оренда можлива за умови отримання авторами справедливої компенсації. Якщо права на прокат передаються продюсеру, то автор все одно зберігає право на одержання компенсації (роялті).
 • Для визначення авторства художнього або мистецького твору достатньо вказати ім’я автора на творі, якщо немає доказів протилежного. Так само щодо інших подібних авторських прав. Застосування права – відповідальність країни.
 • Товар, який порушує авторське право, повинен бути затриманий на митниці. Україна має запровадити ці норми протягом 3 років.

Комп’ютерні програми

 • Комп’ютерні програми охороняються як літературні твори, за виключенням ідей і принципів, які лежать в основі елементів програми, включаючи інтерфейс. Автором комп’ютерної програми є той, хто її створив. Якщо програму створила група осіб, то авторські права належать групі. Якщо програму створив працівник під час виконання своїх обов’язків або за інструкціями роботодавця, то всі економічні права на програму належать роботодавцю (якщо інше не написано в контракті).
 • Права на комп’ютерну програму стосуються її розповсюдження, перекладу, адаптації або зміни. Людина, яка отримала законне право використовувати програму, не повинна отримувати на це дозвіл від правовласника, вона має право робити копію для архівних цілей, вивчати функціонування програми законними методами.
 • Якщо отримання інформації, необхідної для досягнення сумісності з іншими програмами, потребує відтворення коду та переклад його форми, то авторизація від правовласника не вимагається, якщо програмою користуються на законних підставах, необхідної інформації не було надано раніше та якщо подібні дії застосовуються лише до частин програми, необхідних для досягнення сумісності. Забороняється використання отриманої інформації для інших цілей, передача її іншим особам, використання для розробки, виробництва або маркетингу подібної програми.

Бази даних

 • Авторське право на бази даних не розповсюджується на їх зміст. Автором бази даних є той, хто її створив. Авторське право розповсюджується на відтворення бази даних, її переклад, адаптацію та іншу зміну, розповсюдження бази або її копій, публічний показ. Користування базою не вимагає авторизації від правовласника. Права обмежуються у випадку репродукції для власних цілей бази даних, яка не є в електронній формі; якщо єдиною метою є навчання або наукове дослідження, за умови зазначення джерела; якщо цього вимагає суспільна безпека або судовий розгляд.
 • Автор не може передати право отримувати роялті при перепродажі свого твору. Виключенням може бути перепродаж твору, отриманого від автору протягом трьох років, якщо ціна продажу не перевищує певної мінімальної ціни. Роялті платить продавець.
 • Автор має виключне право дозволяти чи забороняти передачу свого твору по супутниковому зв’язку. Україна зобов’язується забезпечити виконання авторських прав правовласників з інших країн, що підписали цю Угоду.

Торговельні марки

 • ЄС та Україна зобов’язуються забезпечити систему реєстрації торговельних марок. Відмова в реєстрації має обґрунтовуватися письмово; той, хто подавався на реєстрацію, може оскаржити рішення про відмову. Також сторони повинні створити і надавати вільний доступ до електронної бази даних торговельних марок та їх реєстрацій.
 • Не можуть бути торговельними марками такі знаки, що:
 •  
  • є загальновживаними для позначення товарів і послуг певного виду;
  • не мають розрізняльної здатності;
  • вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, а також місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;
  • є оманливими, тобто такими, що можуть ввести в оману щодо послуги, товару або особи, яка виробляє товар або надає послугу;
  • відображають лише форму, що зумовлена природним станом товару, послуги чи особи, що виробляє товар або надає послугу.
 • У реєстрації торговельної марки може бути відмовлено, якщо вона подібна до іншої торговельної марки або якщо її можна сплутати з іншою торговельною маркою. Добре відомі торговельні марки захищаються законом. Виключенням є описові терміни, включаючи географічне походження.
 • Закон не захищає використання третіми сторонами власного імені та адреси правовласника, характеристик товару або послуги, торговельної марки у випадку необхідності її використання для зазначення цілі продукту або послуги (запчастини, аксесуари тощо). Третя сторона може використовувати торговельні марки, які були зареєстровані раніше на певній території.
 • Якщо протягом 5 років після реєстрації торговельна марка не використовувалась, то дію реєстрації можуть припинити. Також її можуть припинити, якщо торговельна марка за цей час невикористання стала загальною назвою або використовується таким чином, що вводить в оману покупців стосовно природи, якості або географічного походження товару.
 • Захист торгової марки діє протягом 10 років з правом подовження.

Географічні зазначення

 • Забороняється комерційне використання, імітація (в тому числі переклад, додавання слів «стиль», «тип», «метод», «як виготовляється в», «імітація», «смак», «подібно» тощо). Захищені географічні зазначення не можуть ставати загально вживаними назвами. Якщо зазначення звучать однаково, але споживач може бути введений в оману стосовно місця походження товару, то таке зазначення не реєструється. Якщо географічне зазначення не охороняється в своїй країні, то інші країни також не зобов’язані його охороняти.
 • Захист проводиться органами влади, в тому числі на митному кордоні. Також такий захист проводиться за вимогою зацікавленої сторони.
 • Товари, які до підписання Угоди відповідали національному законодавству, але не відповідають цій Угоді, можуть продаватися до вичерпання запасів. Товари, які були виготовлені після підписання Угоди, можуть продаватися на території України до закінчення перехідного періоду. На наступні торговельні назви діє перехідний період в 10 років: шампанське, коньяк, мадера, порто, херес (шеррі), кальвадос, граппа, аніс португальський (Anis Português ), арманьяк, марсала, малага, токай. На наступні товари діє перехідний період в 7 років: пармезан (Parmigiano Reggiano ), рокфор (Roquefort ), фета. А взагалі Україна зобов’язується припинити використовувати близько 3,000 торговельних назв країн ЄС.
 • Суперечки стосовно географічних зазначень вирішуються Спільним підкомітетом. Реєстрація географічного зазначення може бути відмінена тільки країною, яка його зареєструвала. Країни, які підписали Угоду, можуть запитувати в інших країн інформацію стосовно специфікацій товарів та їх модифікацій, а також контактні дані для проведення контролю.
 • Спільний підкомітет по географічним зазначенням встановлюється Торговельним комітетом і включає представників ЄС та України. Підкомітет збирається за вимогою ЄС або України не пізніше ніж через 90 після запиту.

Дизайн

 • Законом охороняється незалежно створений новий дизайн, який має індивідуальний характер. Дизайн не вважається доступним для громадськості, якщо його повідомили виключно третій особі на умовах конфіденційності, явної чи неявної. Захист зареєстрованого дизайну надається на 5 років, і може продовжуватись до 25 років. Незареєстрований дизайн захищається мінімум 3 роки.
 • Власник захищеного дизайну має ексклюзивне право на його використання. Захист не розповсюджується на приватні дії, зроблені в некомерційних, експериментальних, навчальних цілях або для цитування. Захист зареєстрованого дизайну одразу після реєстрації не розповсюджується на обладнання на кораблях, літаках, зареєстрованих в іншій країні, які зайшли в країну реєстрації тимчасово; імпорт країною реєстрації запасних частин для ремонту таких кораблів або літаків; проведення ремонту на такому транспорті.

Патенти

 • Патентне право на медичні препарати та захист рослин діє на 5 років менше, ніж термін дії звичайного патенту. Патенти на медичні препарати, для яких було проведено педіатричні дослідження, діють на 6 місяців довше, ніж на інші медичні препарати. В Україні права на винаходи охороняються Законом «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Строк дії патенту України на винахід становить 20 років від дати подання заявки. Строк дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років.
 • Захист біотехнологічних винаходів має відповідати Конвенції про біологічне розмаїття (1992). Патентом не захищаються: різновиди рослин та тварин; біологічні процеси виробництва рослин та тварин; організм людини на різних етапах його розвитку та становлення, а також просте відкриття одного з його елементів, включаючи послідовність чи часткову послідовність гена. Не підлягають патентуванню: процеси клонування людини; процеси зміни зародкової лінії генетичної ідентичності людини; використання людських ембріонів в промислових та комерційних цілях; процеси зміни генетичної ідентичності тварин, які можуть завдати їм страждань без значних медичних вигод для людини чи тварини, а також тварини, отримані в результаті цього процесу.
 • Даним, наданим для отримання авторизації з метою випуску медичного препарату на ринок, повинні бути гарантовані конфіденційність та нерозголошення. Тому протягом 5 років після видачі патенту забороняється випуск на ринок подібних препаратів іншими компаніями (якщо для патенту вимагались результати тестів).
 • Перед допуском на ринок засобів захисту рослин має бути перевірена їх безпечність та ефективність. Власнику тесту або дослідження надається тимчасове право отримати дозвіл на продаж. За цей час ці дані не можна використовувати на користь інших осіб, які теж претендують на отримання дозволу на продаж засобів захисту рослин. Такий період складає 10 років з дати першого дозволу і може продовжуватися до 13 років для засобів захисту рослин з низьким ризиком. Загальний період захисту даних не може перевищувати 13 років (15 років для продуктів з низьким ризиком). Якщо для поновлення дозволу необхідні дані, вони захищаються 30 місяців. Забороняється дублювання експериментів на хребетних тваринах, тому перед проведенням таких тестів потрібно перевіряти, чи вони вже проводились раніше. Результатами таких експериментів необхідно ділитись.

Топології інтегральних мікросхем

 • Топологія захищається авторським правом, якщо вона унікальна. Право не розповсюджується на аналіз, оцінку або викладання концепцій, процесів, систем або технік топології, а також на топологію після її законного виходу на ринок. Ексклюзивні авторські права даються на 10 років.

 

Оцінка можливих наслідків:

Для бізнесу. Посилення захисту прав інтелектуальної власності означатиме для бізнесу підвищення захисту інвестиції у нові технології й інноваційні продукти. Це у довгостроковій перспективі означатиме стимулювання модернізації економіки країни та більш інноваційний шлях її розвитку. Також захист означатиме підвищення витрат на купівлю товарів, які містять інтелектуальну складову.

В Україні найбільша кількість проблем в сфері інтелектуальної власності виникає з реєстрацією торгових марок та географічних зазначень. Україна розподіляє весь масив зареєстрованих географічних зазначень на три частини[6]:

 • назви товарів, які не виробляються в Україні;
 • продукція, кількість виробників якої є досить обмеженою;
 • географічні зазначення ЄС, які безпосередньо збігаються з назвами продуктів або напоїв, що традиційно виробляються в Україні і являють важливі складові товарного асортименту національної промисловості.

У випадку підписання Угоди взяття під охорону першої частини масиву пов’язано із витратами на розширення бази зареєстрованих в Україні географічних зазначень та їх подальше обслуговування. Забезпечення захисту другої частини списку потребує вжиття заходів щодо компенсації існуючим виробникам затрат, пов’язаних зі зміною назв продукції, яку вони виробляють та назви якої збігаються із офіційно зареєстрованими в ЄС географічними зазначеннями.

Стосовно третьої частини в України було більше всього заперечень. Перехід на нові найменування для більше, ніж половини виноробної продукції, яка виробляється в Україні,[7] пов'язаний зі значними фінансовими втратами для винарів.[8] У результаті переговорів українська сторона домоглися десятирічного перехідного періоду та компенсаційного пакета. За словами Урядового уповноваженого з питань європейської інтеграції Валерія П’ятницького, “європейці запустили проект, найняли експертів (переважно в галузі виноробства, але цей досвід повинен бути поширений потім і на інші сфери). Готується своєрідний каталог — на що мають бути виділені кредитні ресурси, на що технічні. Потенційно це кредити Європейського інвестиційного банку, ЄБРР.”[9]

Для домогосподарств. Посилення захисту прав інтелектуальної власності означатиме, що домогосподарства матимуть більше гарантій, що вони користуються справжніми, а не підробленими товарами. Але за цей їм доведеться, ймовірно, спрямувати вищу ціну. Наприклад, у сфері  лікарських засобів важливим питанням є продовженні терміну ексклюзивності реєстраційної інформації до 10 років, що може призвести до погіршення доступу населення до дешевших аналогів певних ліків (так званих генериків). Так, Директива 2004/27/ЄС впроваджує ексклюзивність даних на 11 років, що більш ніж подвоює існуючий в Україні термін і може застосовуватись для запобігання реєстрації генериків.

Покращення захисту прав інтелектуальної власності може стимулювати інноваційну активність частини населення, а також може вплинути на ринок праці.

Для державного сектору. У короткостроковій перспективі підписання УА вимагатиме гармонізації значної частини законодавства у сфері захисту прав інтелектуальної власності з відповідними нормами ЄС, що вимагатиме витрат.


[1] Набула чинності для України 25 грудня 1991 року

[2] Україна приєдналася 20 вересня 2001 року

[3] Україна приєдналася 21 травня 1995 року

[4] Україна приєдналася 20 вересня 2001 року

[5] Закон від 23.12.1993 в редакції від 05.12.2012 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12

[6]http://www.rtpp.com.ua/journal/2011/05/17/10/147.html

[7]http://170820.minagro.web.hosting-test.net/page/?9915

[8]http://economics.unian.net/ukr/news/139031-viyna-za-etiketku-ukrajina-moje-zalishitisya-bez-konyaku-i-shampanskogo.html

[9]http://gazeta.dt.ua/POLITICS/valeriy_pyatnitskiy_duzhe_hochetsya,_schob_tsya_ugoda_vidbulasya.html

Powered by

Activemedia
© 2020
Інститут
економічних досліджень
та політичних консультацій
адреса:
Рейтарська 8/5-А,
01054 Київ, Україна
тел.:
+ 38 044 278-63-42
+ 38 044 278-63-60
факс:
e-mail:
+ 38 044 278-63-36
institute@ier.kyiv.ua
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на www.ier.com.ua