Друк

Глава 14 «Вирішення спорів»

Ключові положення:

 • З метою уникнення та врегулювання спорів між Сторонами та знаходження (за можливості) взаємовигідного їх рішення, Сторони повинні намагатися спочатку проводити консультації в дусі доброї волі з метою знаходження такого рішення. Консультації вважаються ініційованими після подачі дипломатичними каналами однією Стороною письмового запиту іншій Стороні та його копії Комітету з питань торгівлі, в якому зазначається спірний захід та посилання на відповідні статті цієї УА.
 • Консультації проводяться впродовж 30 днів з дати отримання такого запиту[1] та мають відбутися на території Сторони-відповідача (якщо Сторони не домовляться про інше); такі консультації будуть вважатися завершеними по завершенню цього строку, якщо обидві Сторони не погодяться їх продовжити. Уся інформація, розкрита в ході консультацій, має залишатися конфіденційною, навіть після завершення спору.
 • Якщо консультації не були проведені у строки, зазначені вище, або ж консультації були завершені без досягнення взаємовигідного компромісу, то Сторона-скаржник може подати запит щодо заснування третейської (арбітражної) групи.
 • Порушення арбітражної справи та формування третейської групи. Запит щодо заснування третейської групи подається у письмовій формі дипломатичними каналами Стороні-відповідачу та Комітету з питань торгівлі із зазначенням конкретного заходу та опису правових підстав для подання скарги.[2]
 • Протягом 10 днів з дати подання такого запиту, Сторони повинні проконсультуватися щодо погодження складу третейської групи. У випадку неспроможності Сторін досягти згоди з цього питання, склад третейської групи призначається шляхом жеребкування із списку з 15 осіб, що складається Комітетом з питань торгівлі із осіб, які мають бажання та спроможні працювати в якості арбітрів.[3] Кожна із Сторін пропонує до такого списку п’ять осіб, а також обидві Сторони мають обрати інших 5 осіб, які не є громадянами жодної із Сторін та спроможні діяти у якості голови третейської групи. При цьому арбітри повинні мати спеціальні знання або досвід у сфері права та міжнародної торгівлі, а також бути незалежними, діяти в особистій якості, не отримувати вказівок чи бути пов’язаними з будь-якої організацією чи урядом будь-якої із Сторін, та дотримуватися Кодексу поведінки, наведеного в Додатку XXV цієї УА. 
 • Третейська група складається з трьох членів, які обираються Головою Комітету з питань торгівлі (або уповноваженою особою) шляхом жеребкування, по одній особі із кожного списку, поданих Сторонами. Члени групи призначаються впродовж 5 днів з дати подання відповідної заявки.[4] Представник кожної із Сторін має право бути присутнім під час такого обрання.
 • Впродовж 5 днів із дати заснування третейської групи, остання отримує право вивчати зазначене в заявці питання, ухвалювати рішення щодо відповідності заходу положенням цієї УА та ухвалювати постанови до виконання. Будь-які слухання третейської групи мають бути відкритими для громадськості згідно з Правилами процедури, викладеними у Додатку ХХIV до цієї УА. На запит однієї із Сторін, або за своєю власною ініціативою, третейська група може отримувати інформацію з будь-яких джерел, зокрема від Сторін, яку вона вважає необхідною для своєї діяльності, включаючи відповідні експертні оцінки. Третейська група повинна докладати усіх зусиль для прийняття рішень на основі консенсусу. У разі якщо консенсусне прийняття рішення є неможливим, відповідне питання вирішується шляхом голосування більшістю голосів. При цьому окремі думки арбітрів, які відрізняються від схваленого рішення, у жодному випадку не підлягають оприлюдненню. Будь-яке рішення третейської групи є обов’язковим для виконання Сторонами та не створює ніяких прав або обов’язків для фізичних або юридичних осіб.
 • Складання попереднього звіту, арбітражна постанова та її виконання Сторонами. Після початку роботи третейської групи остання повинна підготувати попередній звіт по арбітражній справі та надати його Сторонам впродовж 90 днів після дати її призначення. Цей строк може бути продовжений на прохання третейської групи, але не більше ніж до 120 днів з дати призначення третейської групи. Додатково, кожна із Сторін може надати письмову заявку на перевірку третейською групою конкретних аспектів попереднього звіту протягом 14 днів з дати його поширення[5]. Лише після розгляду будь-яких письмових коментарів до попереднього звіту, третейська група може внести до нього зміни та продовжити аналіз арбітражної справи. Остаточна постанова третейської групи повинна містити обговорення аргументів, які були подані на етапі попереднього аналізу.
 • Після завершення строку у 120 днів, що виділяється на розгляд справи третейська група надсилає відповідну постанову Сторонам та Комітету, причому Сторони мають докласти усіх можливих заходів для її добросовісного виконання та узгодити між собою час, необхідний для виконання постанови.[6] Обґрунтований період часу для виконання постанови узгоджується Сторонами (не пізніше, ніж 30 днів після повідомлення про постанову третейської групи Сторона-відповідач має повідомити Стороні-скаржнику про те, скільки часу, на її думку, їй буде потрібно для виконання постанови) за арбітражу третейської групи у випадку, коли Сторони не в змозі домовитись про такий строк. Обґрунтований період часу може бути продовжений за взаємною згодою Сторін.
 • З метою перевірки заходів, що вживаються з метою виконання постанови третейської групи, Сторона-відповідач має надати інформацію Стороні-скаржникові та Комітету з питань торгівлі про будь-які заходи, вжиті з метою виконання постанови третейської групи, до закінчення обґрунтованого строку. Якщо Сторони не дійдуть згоди щодо факту існування або відповідності положенням цієї УА, Сторона-скаржник може подати письмову скаргу до третейської групи, яка має оприлюднити своє рішення протягом 45 днів з дати подання такої заявки.
 • У випадку застосування заходів щодо вирішення спорів, які стосуються повного чи часткового припинення транзиту енергоносіїв між Україною та Стороною з ЄС (або через загрозу такого припинення), Сторона-скаржник може призупинити виконання зобов’язань, які виникають відповідно до цієї Угоди, до рівня, який є еквівалентним обсягу знешкодження або шкоди, спричинених Стороною, яка не в змозі дотримуватись висновків третейської групи, протягом 15 днів після оприлюднення цих висновків. Таке призупинення може бути введено в дію негайно та може застосовуватися не більше трьох місяців, крім випадків, коли Сторона-відповідач не дотримується звіту третейської групи. Однак Сторона-скаржник зобов’язана скасувати або скорегувати призупинення зобов’язань тільки після прийняття третейською групою рішення з цього питання, та може підтримувати таке призупинення упродовж процесуальних дій.
 • Якщо Сторона-відповідач не надає інформацію про вжиті заходи або третейська група приймає рішення про несумісність таких заходів із положеннями цієї УА, Сторона-скаржник може вимагати тимчасову компенсацію, після чого Сторона-відповідач має надати відповідні пропозиції. Якщо Сторони не дійдуть згоди щодо компенсації протягом 30 днів після закінчення обґрунтованого строку або після рішення третейської групи, Сторона-скаржник має право призупинити виконання своїх зобов’язань еквівалентному анулюванню або заподіяної шкоди, спричиненої порушенням, та розпочати його застосовувати після спливу 10 днів з дати повідомлення.[7] Призупинення зобов’язань є тимчасовим та застосовується тільки до дати, коли будь-який захід, що був визнаний як такий, що не відповідає положенням цієї УА, був скасований або скорегований, або до дати, коли Сторони дійдуть згоди щодо вирішення спору. [8]
 • Взаємопогоджуване рішення. Сторони можуть у будь-який час досягти взаємопогоджуваного врегулювання спору, про що вони повинні спільно повідомити Комітет з питань торгівлі та голову третейської групи, а відповідна третейська стадія процесу вирішення спорів повинна бути призупинена.

Оцінка можливих наслідків:

Для бізнесу (компаній). Встановлення детальної, чітко прописаної процедури вирішення спорів надає вітчизняним компаніям ефективний інструмент для вирішення спірних ситуацій із компаніями-контрагентами з країн-членів ЄС, чи державними органами з країн-членів ЄС. Вирішення подібних спорів сьогодні є досить проблемним через відсутність юридичного підґрунтя, і тому прийняття відповідних положень УА має значно полегшити вирішення таких спорів та прийняття взаємовигідних рішень.

Для державного сектору. По аналогії із приватними компаніями державний сектор має отримати у розпорядження ефективний інструмент для вирішення спорів між державою Україна та країнами-членами ЄС, що виникають на найвищому рівні. Зокрема, існування цього механізму дозволить встановити чітку та зрозумілу процедуру вирішення спорів, що стосуються встановлення різних торгівельних режимів, зокрема в рамках СОТ, щодо яких існують у Сторін можуть виникати протиріччя (наприклад, щодо нещодавнього підвищення Україною ввізних мит на імпортні автомобілі). На відміну від застосування процедур СОТ, процедура прямого розгляду спорів може бути значно швидшою та більш дієвою, враховуючи прямий характер переговорів. Також Україна може отримати додаткові важелі впливу на розгляд спорів через свою постійну участь в Комітеті з питань торгівлі (зараз такого постійного органу на рівні Україна – ЄС не існує).

Особливо важливе значення встановлення такої процедури вирішення спорів буде мати для можливого вирішення конфліктів з питань переривань постачання транзиту енергоносіїв через територію України, як це було в 2006 році та в 2009 році із припиненням транзиту газу до ЄС, коли через відсутність чіткої процедури врегулювання конфлікту між Україною та Росією механізм врегулювання цього спору довелося створювати майже в «ручному режимі», таким чином втрачаючи дорогоцінний час.

 


[1] Існують наступні виключення із цього правила:

(1)     Консультації з термінових питань (зокрема питання щодо сезонних товарів та товарів, що швидко псуються) повинні бути проведені протягом 15 днів з дати отримання запиту.

(2)     Консультації, пов’язані із транзитом енергоносіїв через відповідні мережі, зокрема у випадку повного чи часткового припинення транзиту між Україною та Стороною з ЄС, мають бути проведені впродовж 3 днів з дати отримання запиту.

[2] У випадку, коли Сторона-скаржник подає запит на заснування третейської групи з мандатом, що відрізняється від стандартного, така заявка має містити також частину із описом таких повноважень.

[3] Такий список має бути складено не пізніше, ніж 6 місяців після набрання чинності цієї УА.

[4] У випадку повного чи часткового припинення транзиту енергоносіїв між Україною та Стороною з ЄС (або через загрозу такого припинення) цей строк скорочується до 2 днів.

[5] Існують наступні виключення із цього правила:

(1)     У невідкладних випадках (зокрема питання щодо сезонних товарів та товарів, що швидко псуються) вищенаведені терміни скорочуються вдвічі.

(2)     У випадку повного чи часткового припинення транзиту енергоносіїв між Україною та Стороною з ЄС (або через загрозу такого припинення) попередній звіт має бути поданий через 20 днів з дати призначення третейської групи, а будь-яка заявка Сторони протягом 5 днів з дати складання звіту. У випадку такої справи, будь-яка із Сторін може звернутися до Голови третейської групи виступити у якості посередника у зв’язку з будь-яким питанням, пов’язаним із спором, що має знайти узгоджене рішення для вирішення спору. Якщо впродовж 15 днів спір не буде вирішено, він повинен запропонувати свій варіант пошуку такого рішення та визначити терміни та умови, яких Сторони мають дотримуватися до вирішення спору.

[6] Як і в попередніх випадках, цей строк може бути подовжено до 150 днів після письмового повідомлення Сторін та Комітету, а також застосування скороченого строку для випуску постанови для:

(1)     Випадків сезонних товарів та товарів, що швидко псуються – впродовж 60 днів, але не більше 75 днів, причому третейська група може ухвалити попередню постанову протягом перших 10 днів розгляду справи, чи вважає вона справу терміновою.

(2)     У випадку повного чи часткового припинення транзиту енергоносіїв між Україною та Стороною з ЄС (або через загрозу такого припинення) постанова може бути надіслана впродовж 40 днів.

[7] В якості можливого заходу Сторона-скаржник може прийняти рішення підвищити свої тарифні ставки до рівня, який застосовується до інших держав – членів СОТ, для обсягу торгівлі, який має бути визначений так, щоб обсяг торгівлі помножений на розмір підвищення тарифних ставок дорівнював вартості обсягу знешкодження або шкоди, заподіяних внаслідок відповідного порушення. Водночас, такі заходи мають застосовуватися без шкоди для будь-яких інших заходів в рамках СОТ, а також не можуть дублюватися в рамках інших форумів до завершення вже розпочатої процедури. І навпаки, Угода СОТ не може бути підставою для того, щоб не дозволити будь-якій Стороні призупинити свої зобов’язання відповідно до положень цієї УА.

[8] Сторона-відповідач має право оскаржити таке призупинення шляхом подання звернення до третейської групи, яка повинна повідомити про своє рішення протягом 30 днів після дати подання відповідного звернення.

Powered by

Activemedia
© 2020
Інститут
економічних досліджень
та політичних консультацій
адреса:
Рейтарська 8/5-А,
01054 Київ, Україна
тел.:
+ 38 044 278-63-42
+ 38 044 278-63-60
факс:
e-mail:
+ 38 044 278-63-36
institute@ier.kyiv.ua
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на www.ier.com.ua